Dodatkowe pieniądze na remont szkoły

2006-04-19

Ponad 80 tyś. euro zdobyła z programu Phare 2003 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa na swój projekt "Kraina Karpia i Ślepowrona", w którym uczestniczy gmina Zator.

Dotacja zostanie przeznaczona na cztery główne działania: szkolenia, promocje ziemi Zatorskiej, modernizacje szkoły w Grodzisku oraz na wyjazd studyjny do Niemiec.

Na szkołę-schronisko w Grodzisku zostanie przekazanych aż ok. 30 tyś. euro. W ramach remontu budynek zostanie ocieplony, wymieniana będzie stolarka okienna, remontowany dach i montowane kolektory słoneczne. Dodatkowo, za ok. 10 tyś. euro zakupione zostanie wyposażenie i sprzęt, m.in. luneta i 10 lornetek do obserwacji ptaków.

12-kilometrowa ścieżka dydaktyczna?

2005-07-02

Towarzystwo na rzecz Ziemi planuje oznakować 12-kilometrową ścieżkę dydaktyczną na trasie Grodzisko - Zator - Grodzisko.

Celem projektu "Dolina Karpia i Ślepowrona" edukacja ekologiczna z wykorzystaniem schroniska w Grodzisku - jest uświadomienie społeczności lokalnej, a także turystom z zewnątrz regionu, możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych w celu stworzenia nowych miejsc pracy poprzez odpowiednią ochronę ekologiczną wycinka Kotliny Oświęcimskiej - Doliny Karpia i Ślepowrona, która znajduje się na terenie gminy Zator.

Wzdłuż trasy mają zostać zamontowanie tablice informacyjne zawierające mapki, zdjęcia przyrodnicze i treści merytoryczne. Planuje się w tym także wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych o historii Grodziska, które kiedyś było historycznym "grodziskiem".

Rezultatami projektu mają być:
a) pobudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Kotliny Oświęcimskiej, a przez to uzmysłowienie im, że dzięki ochronie ekologicznej można osiągnąć rozwój i jednocześnie zmniejszyć bezrobocie.
b) stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki poprzez zwiększenie atutów Grodziska.

Kwota całego przedsięwzięcia to 17 tyś. zł.
Czas realizacji: kwiecień - sierpień 2005 r.

Grodzisko atrakcyjnym miejscem zamieszkania

2005-07-03

Obecnie sytuacja w Polsce jest taka, że liczba mieszkańców z każdym rokiem się zmniejsza. Z kolei w naszej gminie Zator sytuacja jest inna niż średnia ogólnokrajowa i w 2004 roku mieliśmy dodatni przyrost naturalny (urodziło się o 3 osoby więcej niż zmarło).

Grodzisko może jednak pochwalić się jeszcze większym odstępstwem od średniej. Dodatni przyrost naturalny notuje się w naszej wiosce od ponad 4 lat. W ciągu tych 4 lat urodziło się 26 dzieci, a zmarło 14 osób). W roku 2003 mieliśmy najwyższą liczbę urodzeń w naszej gminie (w stosunku do liczby ludności) - urodziło się 10 dzieci. Na koniec roku 2004 było nas już 443 i przegoniliśmy Laskową, w której mieszka już tylko 426 osób. Przypomnę, że w roku 2000 Laskowa miała o prawie 50 mieszkańców więcej niż Grodzisko!.

Jednak te liczby urodzeń nie odpowiadają faktycznemu przyrostowi liczby ludności w ostatnich 4 latach, który wyniósł prawie 10%!. Można to jednak wytłumaczyć migracją ludności, co z kolei jest dowodem na to, że Grodzisko stało się atrakcyjnym miejscem do budowy domu.

rok20002001 200220032004 liczba mieszkańców406414 417435443 urodzenia3 6410 6zgony 144 42

Tablice edukacyjne

2005-11-19

Ostatnio w Grodzisku pojawiły się tablice edukacyjne. Tablice te wykonano w ramach projektu "Dolina Karpia" - promocja walorów przyrodniczych gmin Zator, Spytkowice i Przeciszów.

W sumie powstało dziewięć tablic. Pięć z nich, poświęconych walorom przyrodniczym i historycznym regionu, znajduje się w Szkole Podstawowej w Grodzisku a pozostałe cztery znajdują się na ścieżkach przyrodniczych. W ramach tego projektu wydano także mapę przyrodniczo-krajoznawczą "Dolina Karpia", którą za darmo można dostać na przykład w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez edukację proekologiczną mieszkańców gmin objętych projektem. Promocja walorów turystycznych okolic Zatora, Przeciszowa i Spytkowic ma wpłynąć pozytywnie na zwiększenie ich atrakcyjności dla osób, które je odwiedzają.

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, a jego partnerami są Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia oraz Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły "Czaplon";, które wspierają FWIE wiedzą w zakresie ochrony przyrody. Sponsorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwota dotacji to ponad 32 tyś. zł.

Dzięki uprzejmości autorów tablic, ich zawartość znajdzie się także na naszej stronie.
Już teraz można zapoznać się z historią Grodziska oraz ogólnym opisem wszystkich trzech ścieżek przyrodniczych.
Dokładny opis każdej ścieżki pojawi się wkrótce.
Zapraszam więc do działu ścieżki przyrodnicze oraz historia i zachęcam do lektury.

Nowe studnie wodociągowe

2006-01-01

Do końca kwietnia 2006 roku w Grodzisku mają zostać wybudowane dwie nowe szybowe studnie wodociągowe. Ma to zwiększyć możliwości gminy Zator w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i zakładów produkcyjnych w bieżącą wodę. Ponadto wykonane zostaną obudowy obu studni i nadbudowa do istniejącej, a także przyłącza wodociągowe, elektryczne i sterownicze. Całkowity koszt budowy to 200 tyś. zł.

Nowe studnie mają się także stać strategicznym zabezpieczeniem źródła wody pitnej na Zatorszczyźnie. Przetarg na wybudowanie dwóch studni szybowych o głębokości 5 i 5,5 metra gmina ogłosiła w listopadzie zeszłego roku. Prace w kierunku wybudowania kolejnych studni
podjęto już w 2003 roku, zaraz po suszy, a jeszcze bardziej do działania zmobilizowało władze zeszłoroczne zatrucie wody pitnej bakteriami coli. Około 9 tyś mieszkańców gminy pozbawionych zostało wtedy wody pitnej, a niewielkie jej ilości dostarczały do wszystkich okolicznych miejscowości beczkowozy.

Do istniejących już w Grodzisku studni z wodą pitną niebezpiecznie zbliza się rónież rzeka Skawa, która po każdych większych opadach zmienia swój bieg. O poprawienie brzegu rzeki gmina walczy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ten jednak nie ma pieniędzy na inwestycje.

Tekst opracowano na podstawie artykułów z Gazety Krakowskiej oraz Dziennika Polskiego