XXXIX sesja Rady Miejskiej w Zatorze

2006-03-01

Wybrane fragmenty protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej w Zatorze (dotyczące Grodziska).

Poruszone podczas sesji problemy związane z naszą miejscowością dotyczą wymiany dachu w Szkole Podstawowej, budowy nowego mostu koło przystanku PKP oraz niewielkiego remontu mostu nad Skawą, dotyczącego naprawy dylatacji i malowania berierek.
...
Radny Andrzej Kajdas - szanowni radni do szkoły w Grodzisku nie ma środków na blachę by pokryć dach, a tu się chełpimy biblioteką i środkami, które są potrzebne do zaplanowania w budżecie na 2006r. Żeby nie było rozczarowania przy podejmowaniu budżetu, Burmistrz wówczas powie tak "Państwo przegłosowaliście, to tak macie". Zastanówcie się nad tym?
...
P.Burmistrz - dobrze, że radny Kajdas wspomniał o tym. Budynek ten ma inne wymagania jest to nasze mienie i należy go modernizować. Nie jesteśmy w stanie, aby wszystko na wszystkich sołectwach wykonać, gdyż nie mamy na to środków i dlatego występujemy o dofinansowanie tych inwestycji.
...
Radny Sławomir Momot - wszystko jest ładnie, ale i tak musimy mieć własne środki, aby zabezpieczyć w budżecie. Jest to duża kwota na Dom Ludowy w Podolszu, jeśli się nie wali budynek, ani się nie leje do niego, to nie widzę potrzeby, a w szkole w Grodzisku naprawdę należy wymienić dach.
...
Radny Sławomir Momot - uważam, że w Grodzisku jest ważniejszy dach niż w Podolszu.
...
P.Burmistrz - nie wyobrażam sobie, jako gmina, aby nie zabezpieczyć środków na dach do Grodziska. Jeśli chodzi o potrzeby nie chciałbym się licytować. Trudno mi powiedzieć, czy wniosek na Podolsze uzyska dofinansowanie, czy nie.
...
P.Burmistrz - zwróćcie Państwo uwagę na wypowiedź radnego Błażeja. Musicie mieć Państwo świadomość tego i rozsądnie głosować według potrzeb i z własnym sumieniem. Natomiast, jeśli chodzi o inwestycję, to będą kontynuowane. Nie byłbym sobą, gdybym powiedział Państwu, że każda Rada Sołecka będzie miała wykonane wszystkie zaplanowane inwestycje. Na pewno będzie wykonany remont dachu w Grodzisku i Podolszu. Wnioskować będę o remont budynku Rynek 2. Z całą świadomością mówię, iż wielu radnych nie będzie zadowolonych, ale nie wszystkie prace na danym sołectwie możemy przyjąć do budżetu. Jeśli chodzi o pożyczki, to na obecną chwilę nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Będziemy kontynuować współpracę z NFOŚiGW, jeśli będzie miał pożyczki preferencyjne dla samorządów do 3 %. Jeżeli będzie zbilansowany budżet będę wnioskował do Rady o remont dachu Domu Ludowego w Podolszu.
...
Radna Małgorzata Kajfasz - nie lubię być złośliwa, ale już od kilku sesji przypominam o naprawę mostu w Grodzisku. Blachy stoją ludzie jeżdżą rowerami i samochodami, dojdzie do jakiegoś wypadku. Co z drogą do p.Śmiecha, co z malowaniem barierek na moście, czy mamy projekt tego mostu PKP, gdyż on też już się rozlatuje.
...
P.Leszek Bednarski - odnośnie dylatacji mostu w Grodzisku, nie jest to takie proste. Rozmawiałem z p.Frycem, ale spróbujemy zlecić te prace p.Fierdonkowi.
...
P.Maciej Romański - sołectwo posiada swoje środki i samo powinno wysypać drogę do p.Śmiecha. Jeśli chodzi o projekt mostu PKP w Grodzisku były wstępne rozmowy z p.Bagierem i myślimy, że rozpocznie prace przygotowawcze w tym celu.
...
P.Burmistrz - zapiszemy 200.000 zł na materiały kanalizacyjne, jeśli będzie nadal taka piękna pogoda, jak do tej pory, to pracownicy interwencyjni będą sprzątać Rynek, Cmentarz oraz wykonają malowanie mostu w Grodzisku.
...
Pełny tekst protokołu

Kiedy ruszy budowa kanalizacji?

2006-08-01

Gmina Zator w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 otrzyma ponad milion złotych. Dzięki tym funduszom w obecnym i przyszłym roku dalej będzie rozbudowywana sieć kanalizacyjna Zatora i Graboszyc.

Jak wyjaśnia Zbigniew Biernat, burmistrz Zatora, plany kanalizacji ostatnich pozbawionych jej miejscowości czyli Grodziska i Smolic powinny być gotowe w 2007 roku. A samej inwestycji sołectwa te powinny się doczekać w latach 2008-2009.

Gmina Zator jest kanalizowana od 1994 roku w którym to rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Podolszu. Inwestycje te są współfinansowane przez Unię Europejską a ich całkowite zakończenie przewiduje się na 2010 rok.

VII sesja Rady Miejskiej w Zatorze

2007-05-29

Na VII sesji Rady Miejskiej w Zatorze, która odbyła się dnia 24 kwietnia 2007 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Zatorze Radny Ireneusz Kowalczyk omówił interpelacje złożone na piśmie:

1. Brak miejsc do parkowania w Grodzisku i propozycja, by stworzyć parking na zaniedbanym placu koło torów.
2. Mieszkańcy uskarżają się na brak połączeń komunikacyjnych z Wadowicami.
3. Problem budowy elektrowni wodnej w Grodzisku i rozbiórki wału, co stwarza zagrożenie powodziowe.
4. Podziękowanie dla kierownika Romańskiego za realizację interpelacji w sprawie przystanku PKP - niestety nie wspomniano o starych podkładach kolejowych.
5. Podziękowanie dla Burmistrza za realizację interpelacji dot. wybojów na drogach oraz prośba o położenie nawierzchni na podjeździe do szkoły podstawowej.

W sprawie interpelacji radnego I. Kowalczyka odpowiedzi udzielił Burmistrz Zbigniew Biernat:

1. Tereny pod parking – sprawa "dobra wiejskiego" była omawiana już kilkakrotnie. Jeśli chodzi o parking, to nic nie jesteśmy w stanie tam zrobić. Na radzie sołeckiej w Grodzisku zapadnie decyzja, że Rada przedstawi mieszkańcom projekt uchwały, w której wyrażają zgodę na komunalizację, ale terenów pod boisko. Tereny, o których mówi pan radny, nadal zostaną "dobrem wiejskim", co oznacza, że gmina nie może tam partycypować w ścinaniu trawy, koszeniu, żwirowaniu, itp. Może to robić społecznie sołtys, ale nie za środki gminne. Między innymi przestrzega tego Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę o komunalizacji, to zrobimy krok dalej ku temu, by można było przygotować tereny pod parking. Ale inicjatywa musi wyjść od mieszkańców. W tej chwili jest zgoda Rady sołeckiej na komunalizację samej płyty boiska. Jeżeli ktoś jest przekonany, że komunalizacja spowoduje sprzedaż boiska, to Rada nie będzie robić nic na siłę i wbrew woli mieszkańcom.

2. Kursy busów – możemy w tej sprawie pomóc, ale żeby nie było tak jak w Łowiczkach, gdzie udało nam się uzyskać zgodę na kursy busów, a w efekcie jeździ jeden mieszkaniec. Trzeba się zastanowić z radą sołecką i sołtysem, czy jest faktyczna potrzeba, zrobić listę zainteresowanych i określić, w jakich porach busy mają kursować.

3. Elektrownia wodna – sprawa elektrowni ciągnie się trzecią kadencję. Jest to teren RZGW i wszystkie wytyczne, pozwolenia pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne wydawał wojewoda. Ze strony gminy był postawiony jeden warunek - woda musi przepływać przez koronę jazu - z tego względu, że powyżej mamy studnie wodociągowe dla całej gminy (w odległości ok. 500 m od jazu) i zbyt niski stan wody na rzece mógłby powodować czasowe braki w wodociągach. Te materiały, którymi dysponujemy, są do wglądu, jeśli radny jest zainteresowany. W tej sprawie nie byliśmy stroną wydającą pozwolenia na budowę.

Radny Ireneusz Kowalczyk:

- w sprawie miejsc parkingowych - jeśli na zebraniu wiejskim mieszkańcy wyrażą zgodę, aby na placu koło torów w Grodzisku powstało miejsce do parkowania, to czy gmina wyrazi zgodę, by można było tam parkować? Ewentualnie czy z pieniędzy sołectwa można byłoby na ten cel przeznaczyć część pieniędzy?

- w sprawie elektrowni wodnej - miejmy nadzieję, że nie dojdzie do ulewnych deszczy
i ewentualnych powodzi. Nie możemy umywać rąk i powiedzieć, że nie do nas to należy. Czy gmina nie powinna się zastanowić nad wysłaniem jakiegoś pisma do firmy zajmującej się tą inwestycją, żeby w razie katastrofy mieć parasol ochronny, że gmina się tym problemem zainteresowała? W tym momencie ponad 1/3 długości wału chroniącego pobliskie sołectwa po prawej stronie Skawy jest zagrożona w razie ulewnych deszczy,
a mam wrażenie, prace słabną z dnia na dzień.

- w sprawie busów - jeśli jest wymagana zgoda, to sam się tym zajmę, zostanie sporządzona lista i przekazana jak najszybciej.

Burmistrz Zbigniew Biernat:

- w sprawie miejsc parkingowych - dobro wiejskie nie ma właściciela. Jeśli gmina jest właścicielem, to może wydawać środki również z rad sołeckich. Gmina nie zapewni
w Grodzisku miejsc parkingowych, bo nie ma terenów, nie wystarczy decyzja zebrania wiejskiego. Musi być uchwała o chęci komunalizacji ze strony mieszkańców. Trzeba podjąć decyzję na zebraniu wiejskim, decyzja na radzie sołeckiej była na nie.

- w sprawie elektrowni wodnej - pismo możemy wysłać, natomiast Grodzisko nie ma wałów. Ten wał został stworzony tylko po to, by można było piętrzyć wodę i pompować wodę na Śląsk. Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji powodziowej, jeśli chodzi
o oddziaływanie rzeki Skawy, niż kilka lat temu.

- w sprawie busów - podejmiemy temat.

Pełny tekst protokołu z sesji

Nowy dyrektor, nowe zadania

2006-09-21

Trudno było znaleźć kogoś, kto podejmie się kierowania taką placówką. W usamodzielnionej od 1 września Szkole Podstawowej w Grodzisku są tylko trzy oddziały i "zerówka". Za to szef placówki musi kierować także Schroniskiem Modzieżowym i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, które działają w budynku.

W czasie wakacji zakończył się remont obiektu, na które pieniądze z Unii zdobyła... Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa w ramach projektu "Kraina Karpia i Ślepowrona - wykorzystanie dzidzictwa przyrodniczego i kulturowego dla promocji i zrównoważonego regionu".

- Podstawowym celem inwestycji było przystosowanie szkoły do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego i ośrodka edukacji ekologicznej - wyjaśnia Piotr Domagała, kierownik Działu Rozwoju, Promocji i Oświaty Urzędu Miejskiego w Zatorze. - W budynku działa bowiem trzyoddziałowa Szkoła Podstawowa, ośrodek edukacyjny, który będzie prowadzić działalność oświatową, wspierającą rozwój społeczności lokalnych, a także istniejące już Schronisko Młodzieżowe (do wykorzystania na zielone szkoły, wycieczki przyrodnicze i przyjmowanie różnych gości z zewnątrz).

Po remoncie szkoła prezentuje się bardzo okazale. Prace obejmowały: roboty rozbiórkowe, ocieplenie stropu i jednej ze ścian, wykonanie całej elewacji, wymiane pokrycia dachu, remont sanitariatów, sali internetowej oraz modernizacja instalacji ciepłej wody. Na dachu pojawiły się kolektory słoneczne do podgrzewania wody.

Wszystkie prace wykonywała wyłoniona w przetargu firma "Mix-Bud" z Grojca, a pochłonęły prawie 120 tyś. zł, z czego 50 tyś. wyłożyła gmina Zator.

- Przy okazji projektu z programu Phare, który złozyła FWIE, pojawił się pomysł, by postawić na wyższy standard schroniska w Grodzisku, jeśli chodzi o warunki noclegowe, jego wygląd. Proekologiczne rozwiązania, jak kolektory słoneczne czy termomodernizację budynku, można było wpisać do planowanych zadań - opowiada Mariusz Makuch, wiceburmistrz Zatora.

W tej chwili w schronisku znajduje się do 35 miejsc noclegowych i przygotowuje sie ono do przyjęcia m. in. dwóch grup nauczycieli - animatorów kultury z krakowskiej fundacji "Klanza", a w październiku będą tu nocować studenci ASP, którzy bedą brać udział w plenerze malarskim. Wiele zadań organizacyjnych i administracyjnych spocznie na barkach nowo wybranej dyrektor szkoły Jadwigi Kluski, która do tej pory była nauczycielką nauczania zintegrowanego w tej placówce.

- Konkurs na stanowisko szefa placówki był bezskuteczny - opowiada burmistrz Zatora Zbigniew Biernat. - Pani Jadwidze też trudno było się zdecydować na kierowanie szkołą, niby tylko trzyoddziałową ale z nowymi zadaniami.

Od 1 września Szkoła Podstawowa w Grodzisku jest samodzielną placówką. Do tej pory była filią szkoły w Laskowej.

Źródło: "Dziennik Polski", tytuł oryginalny: "Trzy w jednym".

Grodzisko w budżecie gminy na rok 2006

2006-09-02

Budżet miał być zatwierdzony już w grudniu jednak udało się to dopiero pod koniec stycznia. Radni Zatora przyjęli budżet gminy 13 głosami "za" i jednym wstrzymującym się.

Inwestycje w Grodzisku na które przeznaczono pieniądze z budżetu gminy:
- naprawa dylatacji mostu na rzece Skawie (15 tyś. zł.)
- projekt przebudowy mostu na rzece Czarczówce (14 tyś. zł. + 4 tyś. zł. w 2005r. środki gminy)
- ocieplenie stropu i wymiana poszycia dachu w Szkole Podstawowej (12 tyś. zł.)
- Schronisko Młodzieżowe w SP (38 tyś. zł.)
- wykonanie oświetlenia wsi - (40 tyś. zł. + 8 tyś. zł. Rada Sołecka)

W wywiadzie dla "Życia Zatora" burmistrz Zbigniew Biernat przedstawił także plany na 2007 rok: "Mamy również bardzo ambitny pomysł na utworzenie Edukacyjnego Centrum Ekologicznego w Grodzisku, gdzie wspólnie z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa złożyliśmy wniosek do programu PHARE. Dzięki temu Grodzisko ma szansę stać się miejscem bardzo ciekawych wydarzeń turystycznych."

Rozmowa z Burmistrzem Zatora Zbigniewem Biernatem na temat budżetu gminy na rok 2006
Projekt budżetu na 2006 r. (prowizorium budżetowe)